Ապրիլ ամսվա 1-ին տասնօրյակին մատակարարված բնական գազի ջերմության միջին արժեքը

Բնական գազի ստորին այրման ջերմությունը, Կկալ/մ3

I Ա տարածք 8467
I Բ-1 տարածք 8465
I Բ-2 տարածք 8466
II Ա տարածք 8092
II Բ-1 տարածք 8273
II Բ-2 տարածք 8092

Տեղեկանք ՀՀ համապատասխան տարածքներով տեղափոխված բնական գազի վերաբերյալ (PDF, 19 ԿԲ)